Niezawodne maszyny konwencjonalne.
Na każdą kieszeń.

Social media

Polityka prywatności

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony danych osobowych. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z świadczeniem przez nas usług na Twoją rzecz.

 1. 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, telefon kontaktowy.

 1. 2. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Ecometal Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Ecometal), ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523491, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 183 350,00 zł, NIP 8133696631; REGON 181152650;  BDO 000538833.

 1. 3. Jak możesz się z nami skontaktować?

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez: tel. +48 22 379-44-06, oraz mailowo: ecometal@ecometal.pl

 1. 4. Jakie dane osobowe są przetwarzane?
 • Imię i nazwisko;
 • nazwa działalności w przypadku działalności gospodarczych;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • adres;
 • numer NIP i REGON;

Wszelkie dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku ze złożonym zapytaniem, z zawarciem umowy sprzedaży.

 1. 5. W jakich celach, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży oraz przez okres przedawnienia roszczenia
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
Korzystanie ze strony i zapewnienie jej prawidłowego działania Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony internetowej Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
W celach analitycznych i statystycznych Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na stronie internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, w tym m.in. formularzy kontaktowych Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 1. 6. Zakładka “Kontakt” na stronie internetowej

W witrynie znajdują się adresy e-mail, pod którymi możesz się z nami skontaktować, a także formularz kontaktowy. Twoje dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie – celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes, jakim jest właściwa obsługa naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania.

Kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo formularza przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu na powyższy adres e-mail jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 1. 7. Czy musisz podać swoje dane?

Ecometal wymaga podania przez Ciebie konkretnych danych osobowych, aby móc doprowadzić do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Podanie numeru telefonu czy adresu e-mail jest dobrowolne, lecz ich niepodanie utrudni prawny kontakt i realizację umowy. 

W przypadku zakładki kontakt podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości odpowiedzi na wysłane zapytanie.

 1. 8. Komu przekazywane są Twoje dane?

Ecometal informuje, że może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z Ecometal, m.in. zewnętrznej firmie księgowej, informatycznej, dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym portalowi allegro.pl. 9. 

 1. 9. Czy Twoje dane są profilowane?

Twoje dane nie są profilowane.

 1. 10. Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych
 • ich sprostowania
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu. Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 1. 11. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. 12. Możliwość przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG

Ecometal informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jeśli będzie to niezbędne w toku funkcjonowania Ecometal. Będzie się to wówczas odbywało w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 1. Polityka plików cookies
 1. 1.1 Cookies na stronie www i analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Ecometal (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Mogą być używane do śledzenia stron odwiedzanych w witrynie, do zapisywania wprowadzanych informacji lub do zapamiętywania wyborów, takich jak ustawienia języka, podczas przeglądania witryny.

 1. 1.2 Pliki Cookies można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów
Ze względu na ich dostawcę Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Ecometal Ze względu na cel ich stosowania
własne (tworzone przez stronę Ecometal oraz

należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

sesyjne (przechowywane do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz

stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)

niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Ecometal),

funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony www do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony www),

marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę www w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony www, takich jak portale społecznościowe)

 1. 1.3. Pliki niezbędne
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
CONSENT [x2] Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 lata HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Przechowuje wyrażony przez użytkowanika status zgody na ciasteczka dla danej domeny. 1 rok HTTP Cookie
PHPSESSID adequate.digital Utrzymuje status sesji użytkownika. Session HTTP Cookie
test_cookie Google Używane do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje ciasteczka. 1 dzień HTTP Cookie
uc_ab_variant app.usercentrics.eu W oczekiwaniu Persistent HTML Local Storage
uc_cross_domain_data_CYhKHLjww app.usercentrics.eu W oczekiwaniu Persistent HTML Local Storage
uc_settings app.usercentrics.eu Stores the user’s cookie consent state for the current domain Persistent HTML Local Storage
uc_ui_version app.usercentrics.eu Stores the version number of the consent banner UI that is used on the current domain. Persistent HTML Local Storage
 1. 1.4. Pliki cookies funkcjonalne
Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
aet-dismiss Disqus Niezbędne do prawidłowego działania systemu komentarzy Disqus używanego na stronie. Persistent HTML Local Storage
drafts.queue Disqus Niezbędne do prawidłowego działania systemu komentarzy na stronie. Persistent HTML Local Storage
qtrans_front_language adequate.digital Określa preferowany język odwiedzającego i jest wykorzystywane do ustawienia języka witryny przy ponownej wizycie użytkownika. 1 rok HTTP Cookie
submitted_posts_cache Disqus Niezbędne do prawidłowego działania systemu komentarzy na stronie. Persistent HTML Local Storage
 1. 1.5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www w następujących konkretnych celach:
Cele stosowanie plików Cookies na stronie www Administratora zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony www do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony www  (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony www (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających stronę www poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe)
 1. 1.6

Podczas odwiedzania strony www wyświetlane jest  okno z komunikatem, że na stronie są używane pliki cookies. Jeśli osoba odwiedzająca stronę www zaznaczy opcję “Akceptuję”, będzie to oznaczać, że wyraziła zgodę na wszystkie pliki cookie znajdujące się na stronie internetowej i potwierdza, że przeczytała informacje o plikach cookie, celach, dla których są używane, przypadkach, gdy informacje są przekazywane stronom trzecim. 

 1. 1.7

W przypadku “niezbędnych” plików cookie zgoda nie jest wymagana, ponieważ te pliki cookie zapewniają pełne i ciągłe wyświetlanie zawartości www. stronie internetowej, dzięki czemu można zalogować się na stronie internetowej i uzyskać odpowiednie przeglądanie cyfrowe i doświadczenie online.

 1. 1.8

Jeśli osoba odwiedzająca stronę www nie chce, aby jej urządzenie korzystało z plików cookies, może zarządzać wyborami plików cookies, zaznaczając je na liście plików cookies wykorzystywanych na stronie internetowej – w stopce na dole strony w zakładce „Ustawienia Cookies”. Zmiany/wybory mogą mieć wpływ na funkcjonalność strony internetowej i mogą uniemożliwić uzyskanie  spersonalizowanych ofert lub reklam.

 1. 1.9

Osoba odwiedzająca stronę www w każdej chwili może zmienić pliki cookie, na których używanie zezwala lub odmówić korzystania z plików cookie. Można zrezygnować ze wszystkich plików cookie z wyjątkiem “wymaganych”. Wyrażenie lub wycofanie zgody odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku (stopka na dole strony w zakładce „Ustawienia Cookies”).

 1. 1.10

Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę www jest możliwe w następujący sposób:

W przeglądarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Dopuszczone” lub „Zablokowane”, (3) kliknij pole „Ciasteczka śledzące między witrynami”, „Elementy śledzące serwisów społecznościowych” lub „Treści z elementami śledzącymi”
W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2) przejdź do zakładki „Opcje internetowe”, (3) przejdź do zakładki „Ogólne”, (4) przejdź do zakładki „Ustawienia”, (5) kliknij pole „Wyświetl pliki”
W przeglądarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę kłódki po lewej stronie, (2) przejdź do zakładki „Pliki cookie”.
W przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2) przejdź do zakładki „Prywatność”, (3) kliknij w pole „Zarządzaj danymi witryn”
Niezależnie od przeglądarki, za pomocą narzędzi dostępnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub:  https://www.cookie-checker.com/
 1. 1.11

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre strony www.

 1. 1.12

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę www – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. 1.13

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch na stronie www. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną www i analizie ruchu na stronie www. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na stronie www gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących stronę www oraz sposób ich zachowania na stronie www, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 1. 1.14

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie www – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.